Home

Wij bieden een multiprofessioneel overlegforum voor alle zorgverleners die instaan voor een hoogstaande kwalitatieve zorg aan patiënten met nood aan een intravasculaire toegangsweg. Wij willen een efficiënte communicatiestructuur voor kennisuitwisseling tussen zorgverleners onderling organiseren. Deze kennisuitwisseling willen we ook met de industrie onderhouden.

MIKPUNT: Onze doelstellingen

M ultidisciplinariteit
I ntravasculaire katheters
K atheter: assessment - plaatsing - nazorg
P roductinformatie
U ithangbord / Userinterface: communicatie gebruikers en producenten
N etwerking: samenbrengen / samenwerking / kennisdeling
T heoretisch onderbouwd: opleiding / onderzoek / evidence based